MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Educació i formació

Recursos ordenats per data

13.07.2016

Ajuts a l'alumnat amb necessitats educatives especials per a l'assistència a convivències escolars
Són ajuts, de convocatòria anual, a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals de discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, matriculats en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics per a l'assistència a convivències escolars organitzades pels centres educatius. [+]

13.07.2016

Valoració d'accés a l'escola ordinària o al centre d'educació especial
L'alumnat amb discapacitat, sempre que es valori positivament, han d'estar integrats en els centres ordinaris d'educació. [+]

11.07.2016

Equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP)
Els EAP són serveis educatius de composició interdisciplinària (psicòlegs, pedagogs, fisioterapeutes, psicopedagogs  i treballadors socials) que tenen per objectiu l'assessorament i l'orientació psicopedagògica als centres educatius per tal que aquests puguin respondre adequadament a la diversitat de necessitats educatives que presenta l'alumnat al llarg de la seva escolaritat, especialment aquell que presenta disminucions o més dificultats en el procés d'aprenentatge i les seves famílies. [+]

11.07.2016

Programa d'acompanyament per a l'èxit escolar
Un programa de promoció de l'èxit educatiu dels infants d'educació primària i ESO, que complementa la funció educativa de l'escola i les famílies. [+]

11.07.2016

Centre de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA)
Els CREDA (centre de recursos educatius per a deficients auditius) són serveis educatius del Departament d'Ensenyament que col·laboren amb els centres docents per tal que la tasca del professorat s'adeqüi a les necessitats educatives de l'alumnat amb deficiències greus i permanents o amb trastorns del llenguatge. [+]

06.07.2016

Activitats extraescolars de l'AMPA Lacetània
Les activitats organitzades per l'AMPA es realitzen al mateix centre educatiu. [+]

06.07.2016

Gestió i informació de recursos socials IES Lacetània
L'alumnat i les seves famílies poden rebre informació i ser orientats sobre recursos existents a la ciutat adreçats principalment a la població juvenil a nivell educatiu, social, laboral i d'oci i temps de lleure, a través del treballador/a social del centre. [+]

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa